معاونت امور تقنینی
به ریاست معاون امورتقنینی در معاونت امورمجلس ریاست جمهوری برگزار گردید؛
1401/6/6 یکشنبه
در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛
1401/6/6 یکشنبه
معاون تقنینی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری:
1401/6/6 یکشنبه
معاون امور مجلس رئیس جمهور معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی را در دومین سال دولت، به حضور فعال و موثرتر در بررسی کارشناسانه طرح ها و تدوین لوایح متقن و مورد نیاز کشور فراخواند و اظهار داشت: معاونان و مدیران امور مجلس، در مسیر تلاش های شبانه روزی و بی وقفه دولت مردمی، حوزه نرم‌افزاری امور را بر عهده داشته و موظف اند زمینه فعالیت پرشتاب دولت در خدمت به مردم را تسهیل و روان کنند.
به ریاست معاون امور تقنینی انجام شد؛
1401/5/23 یکشنبه
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری تاکید کرد:
1401/4/29 چهارشنبه
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های جدید حقوقی و قانونی برای حمایت از مددجویان تاکید کرد.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درخصوص ماده (20) طرح توسعه صنعت برق کشور ارجاعی از صحن علنی مجلس
1401/4/26 یکشنبه
در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی انجام شد؛
1401/4/22 چهارشنبه
در جریان بررسی ماده واحده طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی و پیشنهاد اصلاح کل مطروحه،عنوان شد
1401/4/22 چهارشنبه
اخبار برگزیده