مدیران کل

مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی روابط دولت و مجلس

سیدعلی حسینی

مدیرکل دفتر تحقیقات و پژوهش

حیدر امیرپور

مدیرکل پیگیری طرح ها، لوایح و تدوین مذاکرات

جمیله معصوم زاده

مدیرکل نظارت و ارزیابی معاونت امورمجلس

عطاءالله سلطانی صبور

اخبار برگزیده