معاونت امور تقنینی

به ریاست معاون امور تقنینی انجام شد؛

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی، بین صندوق های بازنشستگی

1401/5/5 چهارشنبه
با توجه به قرارداشتن شور دوم طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی دردستور کار مجلس شورای اسلامی و در راستای بخشنامه معاون اول  رییس جمهور، مبنی بر رعایت اصل انسجام و وحدت عملی همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولت با معاونت امورمجلس ریاست جمهوری در موضوع لوایح و طرح ها  در صحن علنی و کمیسیون های مجلس ، جلسه ای به ریاست دکتر ادیانی معاون امورتقنینی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری و با حضور معاونین امور بازنشستگی و بیمه وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و مدیران کل، معاونین و روسای اداره معاونت امورتقنینی روز سه شنبه در محل معاونت امورمجلس ریاست جمهوری برگزار شد.
 
اخبار برگزیده