معاونت امور تقنینی

معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری:

مبنای تعاریف کمیسیون درخصوص تشکل های صنفی و تخصصی، معیار عدد و نصاب لازم برای شکل گیری تشکل ها بوده است

1401/4/26 یکشنبه
رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت های تشکل های صنفی تخصصی در دستور کار دویست و هفدهمین  نشست علنی مجلس شورای اسلامی ( 22 تیرماه ) قرار گرفت در جریان این بررسی مواد (1) ، (2) و (3) طرح مذکور به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
÷یشنهادات متعدد درخصوص اصلاح ماده (1) طرح تشکلهای صنفی و تخصصی از سوی نمایندگان مطرح گردید که متناسب با موضوع ماده (1) که به تعاریف پرداخته است ، معطوف به جنبه های ماهیتی تشکل ها بود.
حجت الا سلام سلیمی نماینده مردم محلات  پیشنهادی مبنی بر اضافه نمودن کلمه « یا شهرستانی»را  پس از کلمه «استانی» در بند «الف» ماده (1) مطرح نمود .
پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق پیشنهاد مطروحه، آقای دکتر ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور در تبیین نظر دولت، اظهار داشتند:
این عبارت اگر چه کوچک است اما  چون بار حقوقی دارد  ساختار و مجموعه این طرح را برهم می ریزد . اگر ما مبنا را شهرستان هم قرار دهیم   اولا : عدد و نصاب لازم را نداریم  ؛ ثانیا تشکلهای صنفی و تخصصی متعدد و متکثر هستند برای هر تشکل صنفی و تخصصی افراد لازم را نخواهیم داشت. 
در این طرح  که توسط کمیسیون امور داخلی کشور تصویب شده مبنا و ماهیت تشکل ها صرفا  بر اساس عدد و نصاب  لازم  ماهیت استانی و ملی دیده شده است  و لذا این امر در مورد شهرستانی قابلیت اجرایی ندارد و ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.
در نهایت پیشنهاد مطروحه به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز مبنی بر اضافه نمودن  عبارت « حمایتی »  بعد از عبارت « صنفی-تخصصی » ، در بند الف  ماده (1) مطرح  شد که دکتر ادیانی معاون تقنینی معاونت امور مجلس رییس جمهور به عنوان نماینده دولت ،  به دلایل ذیل با پیشنهاد مزبور مخالفت نمود و نهایتا  این پیشنهاد به تصویب نرسید.
« پیشنهاد مذکور در بند الف ، تحصیل حاصل است . اساسا ما عبارت و وصف حمایتی را و ایجاد بازوی حمایتی را برای تشکل هایی  بیان می کنیم که ماهیت NGO  (سازمان های مردم نهاد) دارد یعنی فعالیت های موضوعی دارد نه فعالیت های تخصصی صنفی.
وقتی شما واژه حمایتی را می آورید بعضا ذهن می رود به سمت تشکل ها و نهادهای قانونی که تحت حمایت حاکمیت قرار می گیرند  مثل نهاد بهزیستی ، نهاد کمیته امداد ، لذا این عبارت تحصیل حاصل است و ما با اضافه کردن آن مخالف هستیم.»
همچنین  ابراهیم عزیزی دیگر نماینده مردم شیراز ، در جریان بررسی ماده (2) طرح تشکلهای صنفی و تخصصی مبنی بر  جایگزینی عبارت «نماینده فرمانده سپاه استان» بجای  عبارت «نماینده بسیج اصناف استان » مطرح نمودکه در ادامه نمایند دولت (آقای دکتر ادیانی) ، در تبیین نظر دولت درخصوص پیشنهاد مطروحه اظهار داشت:
«اگر چه در ماده (2) است اما در اجزای آن داریم تصمیم گیری می کنیم . کمیته کشوری  و استانی دارای ماهیت اجرایی است  و  اعضای غیر اجرایی در این تشکل ها می توانند بدون حق رای شرکت نمایند و چون این پیشنهاد اطلاق عام دارد و در آن  مشخص نیست که با حق رای و یا بدون حق رای مورد نظر است ؛  چنانچه منظور با حق رای باشد  این پیشنهاد در تغایر با اصول 60 و 138 قانون اساسی است  و  چنانچه منظور حضور بدون حق رای باشد ما موافق هستیم .»
در نهایت  پیشنهاد مزبور به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
 
اخبار برگزیده